Fellesrådet for Åmli prestegjeld


Fellesrådet er et lovbestemt organ som består av to medlemmer fra hvert menighetsråd og en representant valgt av kommunestyret. Sognepresten er fast medlem. Kirkevergen deltar på møtene som fast sekretær uten stemmerett.

Kirkelig fellesråds oppgaver er omtalt i KIRKELOVENS § 14.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

 1. a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,

  b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
  c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
  d) anskaffelse og drift av menighets– og prestekontor,
  e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
  f) – – –
  g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett.

Fellesrådet har 5 – 7 møter i året.

Fellesrådet velges for fire år ad gangen.

Fellesrådet består i dag av følgende medlemmer:
Ellinor Oland (leiar)
Olav Kristian Kleivene  (nestleiar)
Liv Gunvor Ramse
Eldbjørg Smeland
Hans Fredrik Tangen (komm.repr.)
Jens Linde (sokneprest)
Liv Eikås–Homme (kyrkjeverje/ sekretær for FR)Mer om fellesrådets oppgaver kan du lese her:
http://www.kirken.no/Materiell/fellesr/innhold.htm