Åmli sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Fellesrådet for Åmli prestegjeld

Åmli sokneråd har to primæroppgåver. 

I tillegg til at soknerådet i følge kyrkjelovenes § 9 har som sin fremste oppgåve å «nære og styrke det kristelege liv», har det også oppgåver som er tillagt kyrkjeleg fellesråd i kommunar med meir enn et sokn. Disse oppgåvene er definert i kyrkjelovenes § 14 og er knytte til drift og vedlikehald av kyrker og gravplassar samt ivaretaking av arbeidsgjevaransvar for kyrkjeleg tilsette og planlegging og ivaretaking av soknets interesser overfor kommunen.. Når soknerådet handsamar desse oppgåvane, trer ein representant oppnemnt av Åmli kommunestyre inn som medlem av rådet. 
Soknepresten er fast medlem av soknerådet i tillegg til eit antal representantar valt i kyrkjevalet som haldes samtidig med kommune– og fylkestingsval. Kirkevergen deltar på møtene som fast sekretær uten stemmerett.

Soknerådet har 6–8 møter i året og velges for fire år ad gangen.

Soknerådet består i perioden 2019–2023 av følgande medlemmer:
 Jon Støren, leder
Sigrid Nesland Vejen, nestleder
Halvard Skårdal
Olav Kleivene
Øyvind Kopperud
Linda Merethe Dale
Olav Eppeland Føreland, kommunens representant i saker knytt til kyrkjelovas § 14
Jarle Bryne, sokneprest
Gunhild Elena Stene Dale (1.varamedlem)
Rolf Harstveit(2.varamedlem)
Erik Birkedal (varamedlem)
Dirk Jeroen Njizink (varamedlem)
Kasper Vejen (varamedlem)
Liv Mona Føreland (kommunens vararepresentant)


Mer om soknerådets oppgåver kan du lese her:
Kyrkjelova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996–06–07–31
Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996–11–15–1452

KALENDER

søndag 23 juni
Gjøvdal kyrkje
søndag 14 juli
Åmli kyrkje

Lenker

Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.   90 71 73 40
Mob: 94 16 30 84 (kirkeverge)

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg